جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1044تامين اجتماعي70قرص - پردنيزولون فورت - 50mg1394/07/265000
1044تامين اجتماعي70قرص - پردنيزولون فورت - 50mg1393/07/024500
1044تامين اجتماعي70قرص - پردنيزولون فورت - 50mg1392/05/273800
1044تامين اجتماعي70قرص - پردنيزولون فورت - 50mg1392/05/162100
1044تامين اجتماعي70قرص - پردنيزولون فورت - 50mg1391/09/261500
1044تامين اجتماعي70قرص - پردنيزولون فورت - 50mg1391/03/231100
1044تامين اجتماعي70قرص - پردنيزولون فورت - 50mg1390/06/22880