يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1045تامين اجتماعي70قرص - پردنيزولون - 5mg1394/07/26720
1045تامين اجتماعي70قرص - پردنيزولون - 5mg1393/07/02650
1045تامين اجتماعي70قرص - پردنيزولون - 5mg1392/05/27550
1045تامين اجتماعي70قرص - پردنيزولون - 5mg1392/05/16400
1045تامين اجتماعي70قرص - پردنيزولون - 5mg1391/09/26300
1045تامين اجتماعي70قرص - پردنيزولون - 5mg1391/03/23230
1045تامين اجتماعي70قرص - پردنيزولون - 5mg1390/06/22150