سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1043تامين اجتماعي0قرص - پرازوسين - 5mg S.tab1395/01/28900
1043تامين اجتماعي70قرص - پرازوسين - 5mg S.tab1392/05/13750
1043تامين اجتماعي70قرص - پرازوسين - 5mg S.tab1392/01/11550
1043تامين اجتماعي70قرص - پرازوسين - 5mg S.tab1391/03/23400
1043تامين اجتماعي70قرص - پرازوسين - 5mg S.tab1390/02/25300