يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1042تامين اجتماعي0قرص - پرازوسين - 1mg1395/01/28450
1042تامين اجتماعي70قرص - پرازوسين - 1mg1392/05/13350
1042تامين اجتماعي70قرص - پرازوسين - 1mg1392/01/11260
1042تامين اجتماعي70قرص - پرازوسين - 1mg1391/03/23200
1042تامين اجتماعي70قرص - پرازوسين - 1mg1390/02/24150