جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1041تامين اجتماعي70قرص - پرازي کوانتل - 600mg FC1394/04/1159000
1041تامين اجتماعي70قرص - پرازي کوانتل - 600mg FC1392/11/3059000
1041تامين اجتماعي70قرص - پرازي کوانتل - 600mg FC1386/06/201500