يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6050تامين اجتماعي90قرص - پراميپکسول - 0.7mg1392/05/134500
6050تامين اجتماعي90قرص - پراميپکسول - 0.7mg1392/01/113000
6050تامين اجتماعي90قرص - پراميپکسول - 0.7mg1390/08/012700