دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6049تامين اجتماعي90قرص - پراميپکسول - 0.18mg1392/05/131600
6049تامين اجتماعي90قرص - پراميپکسول - 0.18mg1392/01/111100
6049تامين اجتماعي90قرص - پراميپکسول - 0.18mg1390/08/01880