دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1009تامين اجتماعي70قرص - پيموزايد - 4mg S.tab1394/04/227000
1009تامين اجتماعي70قرص - پيموزايد - 4mg S.tab1394/02/306500
1009تامين اجتماعي70قرص - پيموزايد - 4mg S.tab1394/02/208000
1009تامين اجتماعي70قرص - پيموزايد - 4mg S.tab1393/09/178000
1009تامين اجتماعي70قرص - پيموزايد - 4mg S.tab1392/07/147500
1009تامين اجتماعي70قرص - پيموزايد - 4mg S.tab1391/11/013600
1009تامين اجتماعي70قرص - پيموزايد - 4mg S.tab1390/04/053350