دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1997تامين اجتماعي70قرص - پيموزايد - 2mg1391/10/273415
1997تامين اجتماعي70قرص - پيموزايد - 2mg1384/07/071552