يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1997تامين اجتماعي70قرص - پيموزايد - 2mg1391/10/273415
1997تامين اجتماعي70قرص - پيموزايد - 2mg1384/07/071552