يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1005تامين اجتماعي70قرص - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg C.tab1392/11/082000
1005تامين اجتماعي70قرص - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg C.tab1392/05/131600
1005تامين اجتماعي70قرص - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg C.tab1392/01/171200
1005تامين اجتماعي70قرص - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg C.tab1390/06/22900