يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
996تامين اجتماعي70قرص - فني توئين کامپاند - S.tab1394/07/06620
996تامين اجتماعي70قرص - فني توئين کامپاند - S.tab1392/05/13520
996تامين اجتماعي70قرص - فني توئين کامپاند - S.tab1392/01/17350
996تامين اجتماعي70قرص - فني توئين کامپاند - S.tab1391/03/06270
996تامين اجتماعي70قرص - فني توئين کامپاند - S.tab1390/06/22160