شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
979تامين اجتماعي70قرص - فنوباربيتال سديم - 100mg1394/09/18650
979تامين اجتماعي70قرص - فنوباربيتال سديم - 100mg1392/05/13500
979تامين اجتماعي70قرص - فنوباربيتال سديم - 100mg1392/01/11330
979تامين اجتماعي70قرص - فنوباربيتال سديم - 100mg1391/03/30250
979تامين اجتماعي70قرص - فنوباربيتال سديم - 100mg1390/06/22150