سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
982تامين اجتماعي70قرص - فنوباربيتال سديم - 60mg1394/09/18450
982تامين اجتماعي70قرص - فنوباربيتال سديم - 60mg1392/05/13300
982تامين اجتماعي70قرص - فنوباربيتال سديم - 60mg1392/01/11200
982تامين اجتماعي70قرص - فنوباربيتال سديم - 60mg1390/06/22130