پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
980تامين اجتماعي70قرص - فنوباربيتال سديم - 15mg1394/09/18300
980تامين اجتماعي70قرص - فنوباربيتال سديم - 15mg1392/05/13220
980تامين اجتماعي70قرص - فنوباربيتال سديم - 15mg1392/01/11150
980تامين اجتماعي70قرص - فنوباربيتال سديم - 15mg1390/06/2290