چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
976تامين اجتماعي70قرص - فنازوپريدين - 100mg FC1392/05/131200
976تامين اجتماعي70قرص - فنازوپريدين - 100mg FC1392/01/11900
976تامين اجتماعي70قرص - فنازوپريدين - 100mg FC1391/03/30700
976تامين اجتماعي70قرص - فنازوپريدين - 100mg FC1390/03/10450