سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
975تامين اجتماعي70قرص - پرفنازين - 8mg1392/05/13450
975تامين اجتماعي70قرص - پرفنازين - 8mg1392/01/11300
975تامين اجتماعي70قرص - پرفنازين - 8mg1391/06/28220
975تامين اجتماعي70قرص - پرفنازين - 8mg1390/06/22180