دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
973تامين اجتماعي70قرص - پرفنازين - 4mg1394/09/18450
973تامين اجتماعي70قرص - پرفنازين - 4mg1392/05/13360
973تامين اجتماعي70قرص - پرفنازين - 4mg1392/01/11240
973تامين اجتماعي70قرص - پرفنازين - 4mg1391/06/28180
973تامين اجتماعي70قرص - پرفنازين - 4mg1390/06/22130