پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
972تامين اجتماعي70قرص - پرفنازين - 2mg1394/09/18380
972تامين اجتماعي70قرص - پرفنازين - 2mg1392/05/13300
972تامين اجتماعي70قرص - پرفنازين - 2mg1392/01/11200
972تامين اجتماعي70قرص - پرفنازين - 2mg1391/06/28150
972تامين اجتماعي70قرص - پرفنازين - 2mg1390/06/22100