سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
972تامين اجتماعي70قرص - پرفنازين - 2mg1394/09/18380
972تامين اجتماعي70قرص - پرفنازين - 2mg1392/05/13300
972تامين اجتماعي70قرص - پرفنازين - 2mg1392/01/11200
972تامين اجتماعي70قرص - پرفنازين - 2mg1391/06/28150
972تامين اجتماعي70قرص - پرفنازين - 2mg1390/06/22100