سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
970تامين اجتماعي70قرص - پنتوکسي فيلين - 400mg EC1394/09/182000
970تامين اجتماعي70قرص - پنتوکسي فيلين - 400mg EC1394/08/061800
970تامين اجتماعي70قرص - پنتوکسي فيلين - 400mg EC1392/10/031650
970تامين اجتماعي70قرص - پنتوکسي فيلين - 400mg EC1392/05/161200
970تامين اجتماعي70قرص - پنتوکسي فيلين - 400mg EC1391/09/26900
970تامين اجتماعي70قرص - پنتوکسي فيلين - 400mg EC1390/06/22840