يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
966تامين اجتماعي0قرص - پني سيلين وي - 500mg (800,000u)1395/04/062200
966تامين اجتماعي70قرص - پني سيلين وي - 500mg (800,000u)1392/06/121800
966تامين اجتماعي70قرص - پني سيلين وي - 500mg (800,000u)1392/05/16900
966تامين اجتماعي70قرص - پني سيلين وي - 500mg (800,000u)1391/09/26650
966تامين اجتماعي70قرص - پني سيلين وي - 500mg (800,000u)1390/06/22490