جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
966تامين اجتماعي70قرص - پني سيلين وي - 500mg (800,000u)1392/06/121800
966تامين اجتماعي70قرص - پني سيلين وي - 500mg (800,000u)1392/05/16900
966تامين اجتماعي70قرص - پني سيلين وي - 500mg (800,000u)1391/09/26650
966تامين اجتماعي70قرص - پني سيلين وي - 500mg (800,000u)1390/06/22490