جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
944تامين اجتماعي70قرص - پانکراتين - EC.tab1394/06/291500
944تامين اجتماعي70قرص - پانکراتين - EC.tab1392/05/231000
944تامين اجتماعي70قرص - پانکراتين - EC.tab1390/10/13350