شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
936تامين اجتماعي70قرص - اکسي متولون - 50mg S.tab1393/12/264500
936تامين اجتماعي70قرص - اکسي متولون - 50mg S.tab1392/05/134000
936تامين اجتماعي70قرص - اکسي متولون - 50mg S.tab1392/01/113000
936تامين اجتماعي70قرص - اکسي متولون - 50mg S.tab1391/03/062600
936تامين اجتماعي70قرص - اکسي متولون - 50mg S.tab1390/06/222200