شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
935تامين اجتماعي0قرص - اکسي بوتينين کلرايد - 5mg S.tab1395/01/28700
935تامين اجتماعي70قرص - اکسي بوتينين کلرايد - 5mg S.tab1393/07/02500
935تامين اجتماعي70قرص - اکسي بوتينين کلرايد - 5mg S.tab1392/05/16400
935تامين اجتماعي70قرص - اکسي بوتينين کلرايد - 5mg S.tab1391/07/19300
935تامين اجتماعي70قرص - اکسي بوتينين کلرايد - 5mg S.tab1390/06/22230