سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2448تامين اجتماعي0قرص - اکس کاربامازپين - 600mg FC1395/05/136000
2448تامين اجتماعي90قرص - اکس کاربامازپين - 600mg FC1392/10/035500
2448تامين اجتماعي90قرص - اکس کاربامازپين - 600mg FC1392/05/164450