پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2448تامين اجتماعي90قرص - اکس کاربامازپين - 600mg FC1392/10/035500
2448تامين اجتماعي90قرص - اکس کاربامازپين - 600mg FC1392/05/164450