يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2447تامين اجتماعي0قرص - اکس کاربامازپين - 300mg FC1395/05/133500
2447تامين اجتماعي90قرص - اکس کاربامازپين - 300mg FC1394/07/263700
2447تامين اجتماعي90قرص - اکس کاربامازپين - 300mg FC1392/10/033250
2447تامين اجتماعي90قرص - اکس کاربامازپين - 300mg FC1392/05/132400
2447تامين اجتماعي90قرص - اکس کاربامازپين - 300mg FC1392/01/111800