چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2280تامين اجتماعي90قرص - اکس کاربامازپين - 150mg FC1394/07/262000
2280تامين اجتماعي90قرص - اکس کاربامازپين - 150mg FC1392/10/031750
2280تامين اجتماعي90قرص - اکس کاربامازپين - 150mg FC1392/05/131350
2280تامين اجتماعي90قرص - اکس کاربامازپين - 150mg FC1392/01/111000