دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
934تامين اجتماعي70قرص - اکسازپام - 10mg1392/05/13300
934تامين اجتماعي70قرص - اکسازپام - 10mg1392/01/11200
934تامين اجتماعي70قرص - اکسازپام - 10mg1391/08/09150
934تامين اجتماعي70قرص - اکسازپام - 10mg1390/06/22110