پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2093تامين اجتماعي70قرص - اندانسترون - 4mg1393/12/261500
2093تامين اجتماعي70قرص - اندانسترون - 4mg1392/05/13800
2093تامين اجتماعي70قرص - اندانسترون - 4mg1392/01/11600
2093تامين اجتماعي70قرص - اندانسترون - 4mg1391/03/06450
2093تامين اجتماعي70قرص - اندانسترون - 4mg1390/06/22320