چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2746تامين اجتماعي90قرص - الانزاپين - 15mg1395/01/281200
2746تامين اجتماعي90قرص - الانزاپين - 15mg1392/05/13950
2746تامين اجتماعي90قرص - الانزاپين - 15mg1392/01/11700