سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Monday, February 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2746تامين اجتماعي90قرص - الانزاپين - 15mg1395/01/281200
2746تامين اجتماعي90قرص - الانزاپين - 15mg1392/05/13950
2746تامين اجتماعي90قرص - الانزاپين - 15mg1392/01/11700