پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2035تامين اجتماعي0قرص - الانزاپين - 10mg1395/01/281000
2035تامين اجتماعي90قرص - الانزاپين - 10mg1392/05/13810
2035تامين اجتماعي90قرص - الانزاپين - 10mg1392/01/11600