پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2035تامين اجتماعي90قرص - الانزاپين - 10mg1392/05/13810
2035تامين اجتماعي90قرص - الانزاپين - 10mg1392/01/11600