چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1907تامين اجتماعي0قرص - الانزاپين - 5mg1395/01/28800
1907تامين اجتماعي90قرص - الانزاپين - 5mg1392/05/13680
1907تامين اجتماعي90قرص - الانزاپين - 5mg1392/01/11500