جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1907تامين اجتماعي90قرص - الانزاپين - 5mg1392/05/13680
1907تامين اجتماعي90قرص - الانزاپين - 5mg1392/01/11500