جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2751تامين اجتماعي90قرص - الانزاپين - 2.5mg1395/01/28500
2751تامين اجتماعي90قرص - الانزاپين - 2.5mg1392/05/13400
2751تامين اجتماعي90قرص - الانزاپين - 2.5mg1392/01/11300