سه شنبه 4 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2009تامين اجتماعي70قرص - افلوکساسين - 300mg1392/05/162400
2009تامين اجتماعي70قرص - افلوکساسين - 300mg1391/03/231800
2009تامين اجتماعي70قرص - افلوکساسين - 300mg1390/06/222600