شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2009تامين اجتماعي70قرص - افلوکساسين - 300mg1392/05/162400
2009تامين اجتماعي70قرص - افلوکساسين - 300mg1391/03/231800
2009تامين اجتماعي70قرص - افلوکساسين - 300mg1390/06/222600