جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
930تامين اجتماعي70قرص - افلوکساسين - 200mg1392/05/162150
930تامين اجتماعي70قرص - افلوکساسين - 200mg1391/03/2316000
930تامين اجتماعي70قرص - افلوکساسين - 200mg1390/06/221500