پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
926تامين اجتماعي70قرص - نيستاتين - 500/000U C.tab1394/07/262000
926تامين اجتماعي70قرص - نيستاتين - 500/000U C.tab1392/09/041750
926تامين اجتماعي70قرص - نيستاتين - 500/000U C.tab1390/02/261000