شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
922تامين اجتماعي70قرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1394/07/11700
922تامين اجتماعي70قرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1393/07/02600
922تامين اجتماعي70قرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1392/05/13450
922تامين اجتماعي70قرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1392/01/11300
922تامين اجتماعي70قرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1391/05/21230
922تامين اجتماعي70قرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1390/06/22180