شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
921تامين اجتماعي70قرص - نورتريپتيلين - 10mg FC1394/07/11450
921تامين اجتماعي70قرص - نورتريپتيلين - 10mg FC1393/07/02400
921تامين اجتماعي70قرص - نورتريپتيلين - 10mg FC1392/05/13300
921تامين اجتماعي70قرص - نورتريپتيلين - 10mg FC1392/01/11200
921تامين اجتماعي70قرص - نورتريپتيلين - 10mg FC1391/05/21150
921تامين اجتماعي70قرص - نورتريپتيلين - 10mg FC1390/06/22120