سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
915تامين اجتماعي70قرص - نيتروگليسرين - 6.4mg SR1393/12/261500
915تامين اجتماعي70قرص - نيتروگليسرين - 6.4mg SR1393/07/021250
915تامين اجتماعي70قرص - نيتروگليسرين - 6.4mg SR1392/05/16870
915تامين اجتماعي70قرص - نيتروگليسرين - 6.4mg SR1391/07/19650
915تامين اجتماعي70قرص - نيتروگليسرين - 6.4mg SR1389/03/01575