سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
913تامين اجتماعي70قرص - نيتروگليسرين - 2.6mg SR1393/12/26850
913تامين اجتماعي70قرص - نيتروگليسرين - 2.6mg SR1393/07/02700
913تامين اجتماعي70قرص - نيتروگليسرين - 2.6mg SR1392/05/16550
913تامين اجتماعي70قرص - نيتروگليسرين - 2.6mg SR1391/07/19400
913تامين اجتماعي70قرص - نيتروگليسرين - 2.6mg SR1391/04/24330
913تامين اجتماعي70قرص - نيتروگليسرين - 2.6mg SR1389/10/04300