دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
907تامين اجتماعي70قرص - نيتروفورانتوئين - 100mg S.tab1393/10/06700
907تامين اجتماعي70قرص - نيتروفورانتوئين - 100mg S.tab1392/12/28500
907تامين اجتماعي70قرص - نيتروفورانتوئين - 100mg S.tab1392/05/13300
907تامين اجتماعي70قرص - نيتروفورانتوئين - 100mg S.tab1392/01/11200
907تامين اجتماعي70قرص - نيتروفورانتوئين - 100mg S.tab1390/06/22160