يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
905تامين اجتماعي70قرص - نيموديپين - 30mg FC1394/01/241200
905تامين اجتماعي70قرص - نيموديپين - 30mg FC1393/01/241200
905تامين اجتماعي70قرص - نيموديپين - 30mg FC1392/09/054400
905تامين اجتماعي70قرص - نيموديپين - 30mg FC1391/05/213500
905تامين اجتماعي70قرص - نيموديپين - 30mg FC1390/03/246200