سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
905تامين اجتماعي70قرص - نيموديپين - 30mg FC1394/01/241200
905تامين اجتماعي70قرص - نيموديپين - 30mg FC1393/01/241200
905تامين اجتماعي70قرص - نيموديپين - 30mg FC1392/09/054400
905تامين اجتماعي70قرص - نيموديپين - 30mg FC1391/05/213500
905تامين اجتماعي70قرص - نيموديپين - 30mg FC1390/03/246200